skip to content

Poznámky

POZNÁMKY:

Zmeny plány/špeciálne želania:

Zmeny plánu zo strany investora zostávajú vyhradené, pri odchýlkach medzi navrhovaným objektom, prospektom a modelom prípadne realizačným plánom je smerodajný realizačný plán. Špeciálne želania sú v zásade možné vtedy, pokiaľ sú stavebnoprávne a stavebnotechnicky možné, spravidla sa za ne ale platí príplatok. Pred realizáciou je potrebné v každom prípade zhodnúť sa s povereným zhotoviteľom stavby, pretože práce navyše alebo špeciálne práce sú za príplatok.

Pri odchýlke v miere od 3 % obytnej plochy zostáva vyhradené právo na opravu kúpnej ceny.

Zariadenie, kuchyňa:

Predmety v rámci zariadenia zakreslené v plánoch slúžia len ako dôkaz možnosti ich rozostavenia a nie sú zahrnuté v kúpnej cene. Rozdelenia okien sa stanovia podľa hraničných línií skla a podľa technickej uskutočniteľnosti, čím môže dôjsť k zmene rozdelenia okien zakreslených v plánoch.

Svojpomocné práce:

Svojpomocné práce nie sú možné.

Záruka:

Záruka sa poskytuje po dobu 3 roky po prevzatí podľa ustanovení zákona o ochrane spotrebiteľov.

Výhrady a upozornenia:

Zmeny, ktoré nespôsobia žiadne stavebné škody a nenesú so sebou žiadne zníženie kvality ako aj zmeny podmienené technickými potrebami (napr. statika, technické zariadenia budov atď.), respektíve potrebami, ktoré slúžia každodennej potrebe (napr. vonkajšie úpravy, úprava cesty, priestor na odpad atď.) a úradné podmienky zostávajú vyhradené.

Za ostatné (stavebné) vlastnosti predmetu kúpy ručí predajca v rámci nariadení zmluvy s investorom ako aj platných zákonom stanovených záručných nariadení a rakúskych noriem pre zmluvu o dielo.

Nosné stavebné diely sa od nenosných oddelia pomocou konštrukčnej škáry akrylom, nie je možné vylúčiť prípadný vznik trhlín. Trvalo pružné škáry sú v zmysle rakúskej normy škáry určená na údržbu.

Ak sú v zozname prác k jednotlivým položkám uvedené materiály/výrobky/typy/systémy, môžu sa použiť rovnocenné materiály/výroby/typy/systémy.

Predajca môže bez predchádzajúceho dohovoru s kupujúcim ako aj bez jeho súhlasu a beh vplyvu na dohodnutú kúpnu cenu až do predaja poslednej bytovej jednotky uskutočniť tieto opatrenia:

Zmeny, ktoré sú technicky rovnocenné alebo technicky potrebné a neprinášajú so sebou pre kupujúceho žiadne neprijateľné nevýhody pri využívaní budúceho bytového objektu.

Zmeny, ktoré sú potrebné z dôvodu stavu práva alebo sú preukázateľné potrebné zákonov alebo na splnenie prípadných podmienok stavebných úradov.

Zmeny, zväčšenia, zmenšenia alebo spôsoby použitia spoločných priestorov (ihriská, priestor na odpad atď...), najmä pridelenie zelených plôch k jednotlivých bytovým objektom,

Zmeny úžitkovej plochy zmluvného objektu v zmysle § 2 (7) zákona o vlastníctve bytov 2002 (avšak bez zohľadnenia prípadných terás, balkónov, loggií a prípadného príslušenstva/plôch bytu) do 3 % (troch percent), pričom takúto zmenu úžitkovej plochy budú zmluvné strany považovať za malú,

Zmeny spôsobené možným zlúčením alebo rozdelením jednotlivých miestností alebo bytov ako zmeny plánu v súvislosti so stavebným projektom, tie však len do tej miery, ako zostane zmluvný objekt nimi nedotknutý.

Kupujúci vyhlasuje už teraz svoj jednoznačný súhlas so všetkými potrebnými bezplatnými predmetmi odstúpenia malých čiastočných plôch zmluvnej nehnuteľnosti, ktoré sa stanú dopravnými plochami a verejným majetkom.

Montáž markíz/žalúzií a umiestnenie záhradných domčekov je povolené len po výslovnom súhlase investora a podľa pokynov príslušného architekta. Chceli by sme upozorniť na to, že smerodajné ukazovatele z potvrdenia o spotrebe energie sa môžu z dôvodu potrebných stavebnotechnických zmien alebo špeciálnych želaní zmeniť (zníženie alebo zvýšenie hodnôt).

Okrem toho je potrebné upozorniť na to, že k zmenám základných rozhodujúcich ukazovateľov potvrdenia o spotrebe energie môže dôjsť aj pri ďalšom vývoji prepočtov pomocou základného softvéru. Predajca za takéto zmeny neručí. Vždy je rozhodujúce potvrdenie o spotrebe energie platné v čase dokončenia stavby a nie plánovaný stav.

Je potrebné výslovne upozorniť na to, že pri častiach pivnice a skladovacích priestoroch v suteréne nejde o plne obývateľné priestory, ale o skladovacie priestory s obmedzenou skladovateľnosťou a tieto priestory sú vhodné len na skladovanie predmetov každodennej potreby.

Upozornenie: Obrázky projektu sú len ilustračné. Za možné odchýlky medzi ilustračnými fotografiami a zobrazením a skutočnými prirodzenými danosťami nepreberáme preto žiadnu zodpovednosť. Chyby a omyly vyhradené.

Up